Witaj na stronie!

 

PEDAGOG I PSYCHOLOG

 Serdecznie zapraszamy  -  zapewniamy dyskrecję.

 

 

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

PEDAGOG

mgr Małgorzata Szafrankowska

8.00 - 13.30 8.00 - 13.00 10.00  11.30
12.30  13.30
14.30  16.00
8.45 - 10.45
11.30  13.00
8.00 - 10.00

PSYCHOLOG

mgr Grażyna Gref-Koncewicz

8.30 - 13.30 12.00 - 16.00 12.00 - 15.00 9.00 - 13.00 8.30 - 12.30

 

 

   

Wszelkie informacje dotyczące pracy pedagoga i psychologa w przypadku nieobecności w gabinecie można uzyskać w sekretariacie szkoły (tel. 87 5230497).

 

Zadania pedagoga szkolnego:

 

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • stała współpraca w realizacji zadań z psychologiem szkolnym,  instytucjami świadczącymi pomoc, działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Zadania psychologa szkolnego:

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
 • wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły,
 • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • współpraca z pedagogami szkolnymi oraz instytucjami wspierającymi szkołę.

 

Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli!

 

Możesz także do nas napisać (nawet anonimowo).

Nasz adres: psychologsp1@wp.pl


Na pewno odpiszemy do Ciebie. Nie możemy oczywiście zapewnić, że znamy odpowiedź na każde pytanie, ale może czasami wystarczy tylko wskazać kierunek poszukiwań?

Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją ? Poradnik dla rodziców.     Do pobrania

 


Copyright by Twoja.Strona | Valid HTML 4.01 & CSS szablony