RÓŻNE TECHNIKI PLASTYCZNE STOSOWANE NA LEKCJACH W KLASACH  IV - VI


 

fot. E. Łapszys

" ... Patrz na każdego z twoich wychowanków jak artysta na materiał, z którego chciałbyś stworzyć dzieło sztuki, tylko nie zapomnij, że są to również istoty żywe, oryginalne, twórcze. Im bardziej będziesz stosował ten punkt widzenia w twojej pracy, tym więcej dasz dziecku możliwości prawidłowego rozwoju." K. Dąbrowski

Zadaniem współczesnej szkoły jest przygotowanie dzieci i młodzieży do przyszłych obowiązków zawodowych oraz aktywnego udziału w życiu. Młodzi ludzie powinni wynieść ze szkoły solidną i gruntowną wiedzę, którą będą wykorzystywać na co dzień.

Dziecko tworzy siebie poprzez to, co robi, realizuje siebie w każdej ze swoich prac. Dzieło, które wykonało jest nim samym.

Pracując w szkole na lekcjach plastyki stosuję różne techniki plastyczne, które mają na celu pobudzenie inicjatywy twórczej, rozwój wyobraźni i pomysłowości ucznia, ośmielenie go do podejmowania i rzetelnej realizacji nowych zadań oraz wyrażania własnych pomysłów w indywidualnej formie plastycznej.

Wychowanie plastyczne, obok języka polskiego, odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu osobowości i ogólnej kultury uczniów. Zajęcia dydaktyczne tego przedmiotu, odpowiednio prowadzone, rozwijają takie cechy, jak: dokładność, wytrwałość, wolę, pilność, pomysłowość, inicjatywę, wyobraźnię, spostrzegawczość, umiejętność obserwacji, krytyczne myślenie, rozwija uczucia estetyczne, kształtują postawy patriotyczne, humanitarne.

Taki rozwój osobowości wymaga nieustannych starań, inspiracji, "atakowania" wyobraźni, poszerzania wrażliwości, uruchomienia i aktywizowania myślenia twórczego. Do tego potrzebna jest, z jednej strony wszechstronna znajomość sztuki i jej możliwości, a z drugiej- świadomość koncepcji pedagogicznych i umiejętność wprowadzania atrakcyjnych metod i technik plastycznych.

Aby dziecko prawidłowo się rozwijało twórczo i aktywnie, czuwa nad nim nie tylko rodzina, ale i nauczyciel w szkole. Proces rozwoju uspołecznionej osobowości ucznia, proces przygotowania go do życia i pracy w różnych kręgach społecznych rozpoczyna się od pierwszych dni pobytu dziecka w szkole.

Powodzenie nauczyciela sztuki w pracy nad rozwijaniem aktywności twórczej uczniów uwarunkowane powinno być rzetelną wiedzą oraz dobrą znajomością każdego dziecka, jego potrzeb, jego poziomu umysłowego, zdolności i uzdolnień, jego zainteresowań.

Na lekcjach plastyki podjęłam próbę wyeksponowania i potwierdzeni zdania, że istnieje ścisły związek między stosowaniem różnych technik plastycznych a ich wpływem na rozwój twórczości i zainteresowań uczniów. Wykorzystuję na lekcjach różne materiały i przybory: kredki, pędzle, ołówki, dłuta, materiały odpadowe itp.

Dziecko podejmuje wyzwanie nauczyciela i z własnej inicjatywy, zmierza do ukształtowania określonego przedmiotu wg osobistych idei W rezultacie powstaje przedmiot odznaczający się nowością, a czasem i oryginalnością. Przez takie prace w dziecku wyzwalam inwencję twórczą, rozbudzam zainteresowania, a wychowanek szuka własnej drogi i własnym wysiłkiem osiąga zamierzony cel.

Nauczyciel powinien pamiętać, że dzieci potrzebują:

1) ukierunkowania i wskazania drogi rozwoju,

2) zachęty i porady w tworzeniu niezależności myślenia, by przeżywało radość autoekspresji,

3) takiej lekcji plastyki, aby pulsowało życie i miłość, nie było nudy i szarzyzny,

4) na lekcjach nie szablonowej rutyny, ale panującej twórczości,

5) takiej atmosfery, która sprzyja ekspresji, pobudza inwencję i odkrywczość,

6) takich zadań, aby wysuwał własne pomysły i kształtował postawę twórczą,

7) innowacji w poszukiwaniu rozwiązań zasadniczo odmiennych od istniejących.

Każda szkoła powinna stwarzać, jak najpełniejsze możliwości autorealizacji i osiągania satysfakcji życiowej jednostki. Powinna także kształtować wrażliwość estetyczną i artystyczną u dzieci, wyrabiać zainteresowania muzyką, teatrem, literaturą, filmem, a także malarstwem, architekturą i rzeźbą.

Swoje słowa adresuję do nauczycieli plastyki, aby mogli zwrócić uwagę na dziecko, jako jednostkę twórczą, która posiada swoją osobowość.

Nauczyciel plastyki: mgr Krystyna Bożena Maksimowicz


SP1 Olecko Ostatnia zmiana: 13/03/2005 E.Łapszys