Witaj na stronie!

Informujemy, że stołówka szkolna rozpoczyna działalność od 11 września 2017 roku (poniedziałek).

Cena obiadu szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 3,20 zł.

 Cena obiadu dla dziecka z oddziału przedszkolnego wynosi 1,60 zł.

 

Cena śniadania i podwieczorka dla dziecka oddziału przedszkolnego wynosi 4,40 zł.

 

 

Wszystkich chętnych prosimy o  jak najszybsze zgłaszanie się do intendentki szkolnej.

 

Rodzice ubiegający się o dofinansowanie do obiadów proszeni są o bezpośrednie zgłaszanie się
 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku.

 

**********************************************************************

Odpłatność za posiłki w miesiącu czerwcu 2018r.

Szkoła:

14 obiadów x 3,20 zł = 44,80 zł

 

Oddział przedszkolny:

 14 obiadów x 1,60 zł = 22,40 zł

1514 śniadań i podwieczorków  x  4,40 zł = 61,60 zł

Termin płatności: do 10.06.2018r.

Wpłaty przyjmowane są w godz. 8.00 - 13.00

Jadłospis zimowy

 

Lista alergenów

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Olecku

I.  UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza i pracownicy szkoły.

2. Obiady wydawane są dla:
a) uczniów wnoszących opłaty indywidualne,
b) uczniów, których dożywianie dofinansowuje MOPS, GOPS, Caritas, itp.,
c) pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek.

3. Wyżej wymienieni, zapisywani są na obiady na początku lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim wypełnieniu deklaracji.

4. Zapisów dokonują rodzice (opiekuni prawni).

5. Rezygnację z obiadów ucznia zgłasza rodzic (opiekun prawny).

6. Informacje dotyczące odpłatności za obiady zamieszczone są na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce "stołówka".

 

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

 

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu z napojem.

2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

3. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest z "góry" u intendenta szkoły do 10-go każdego miesiąca.

4. W przypadku nieuregulowania opłaty do 10-go każdego miesiąca zalegający z opłatami otrzymują upomnienia ustne, nieterminowość  zgłaszana jest także wychowawcom klas.

5. Wpłaty za obiady można dokonać na konto szkoły:

 Nr konta: 29 1020 4724 0000 3902 0007 4971

 

III. ZWROTY ZA OBIADY:

 

1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.

2. Nieobecność musi być zgłoszona przez rodzica osobiście lub telefonicznie (875230497) w dniu roboczym poprzedzającym tę nieobecność.

Obiadów nie odwołuje wychowawca klasy.

3. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

4. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, intendent pobiera opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

5. W przypadku wyjścia zorganizowanego (np. wyjście do kina, wycieczka klasowa), nieobecność należy zgłosić 3 dni wcześniej.

 

IV. WYDAWANIE POSIŁKÓW

 

Stołówka szkolna czynna jest w godzinach od 1130 - 1435

1. Posiłki wydawane są w godzinach:

*  1130 - 1145 klasy I - III (wyłącznie)

*  1200 - 1225 oddziały przedszkolne

*  1230 - 1435 klasy I - VII

2. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany dzień.

3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

4. Obiady wydawane są na podstawie ważnej kartki żywieniowej.


 

Copyright by Twoja.Strona | Valid HTML 4.01 & CSS szablony