Witaj na stronie!

Informujemy, że stołówka szkolna rozpoczyna działalność od 10 września 2018 roku (poniedziałek).

Cena obiadu szkolnego w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 3,20 zł.

 Cena obiadu dla dziecka z oddziału przedszkolnego wynosi 1,60 zł.

 

Cena śniadania i podwieczorka dla dziecka oddziału przedszkolnego wynosi 4,40 zł.

 

 

Wszystkich chętnych prosimy o  jak najszybsze zgłaszanie się do intendentki szkolnej (pokój nr 6).

 

Rodzice ubiegający się o dofinansowanie do obiadów proszeni są o bezpośrednie zgłaszanie się
 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku.

 

**********************************************************************

Odpłatność za posiłki w miesiącu czerwcu 2019r.

Szkoła:

12 obiadów x 3,50 zł = 42,00 zł

 

Oddział przedszkolny:

 12 obiadów x 1,80 zł = 21,6 zł

1512 śniadań i podwieczorków  x  5,20 zł = 62,40 zł

Termin płatności: do 10.06.2019r.

Wpłaty przyjmowane są w godz. 8.00 - 13.00


Informujemy, że od 01.04.2019 zmieniły się kwoty za posiłki w szkole:

Cena obiadu szkolnego od 01.04.2019 wynosi 3,50 zł

Cena obiadu dla dziecka z oddziału przedszkolnego wynosi 1,80 zł

Cena śniadania i podwieczorku dla dziecka z oddziału przedszkolnego wynosi 5,20 zł

Jadłospis jesienny

 

Lista alergenów

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Olecku

Podstawa prawna:
Art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2016r. Nr 1943 z póź. zmianami).

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku w ramach działalności statutowej prowadzi stołówkę szkolną.

2. Stołówka szkolna zapewnia posiłek w formie obiadów dla uczniów szkoły i nauczycieli.

3. Dzieciom z oddziałów przedszkolnych zapewnia wydawanie trzech posiłków w formie śniadania, obiadu i podwieczorka.

4. Posiłki są przygotowywane na miejscu przez pracowników szkoły zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP.

 

2. UPRAWNIENIE DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 

1. Osobami uprawnionymi do korzystania z posiłków są:
a) uczniowie szkoły,
b) wychowankowie oddziałów przedszkolnych,
c) nauczyciele szkoły.

2. Zapisy na obiady odbywają się na początku lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim pisemnym wypełnieniu deklaracji (zał. nr 1) przez rodziców lub opiekunów prawnych.

3. W przypadku uczniów, którym posiłki finansowane są w ramach pomocy społecznej, deklarację zastępuje wykaz uczniów uprawnionych do otrzymywania posiłków.

4. Rezygnacja z posiłków w trakcie roku szkolnego odbywa się na pisemny wniosek lub telefonicznej informacji rodzica lub opiekuna prawnego.

 

3. ODPŁATNOŚĆ ZA POSIŁKI

 

1. Posiłki wydawane w stołówce szkolnej są odpłatne.

2. Wysokość opłat za posiłki ustala w drodze zarządzenia Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu z Organem Prowadzącym.

3. Opłata za posiłek wydawane osobie niebędącej uczniem obejmuje koszt wsadu do kotła oraz koszty wynagrodzenia pracowników stołówki wraz z pochodnymi, a także kosztów utrzymania stołówki.

4. Miesięczną, naliczoną "z góry", opłatę za posiłki należy uiścić do 15-tego każdego miesiąca u intendentki lub wpłacić na konto bankowe Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku:


 Nr konta: 29 1020 4724 0000 3902 0007 4971

 

5. Informacja dotycząca odpłatności za obiady zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce "stołówka".

6. W przypadku nieuregulowania opłaty do 15-tego każdego miesiąca zalegający otrzymają upomnienie ustne, nieterminowość zgłoszona będzie także wychowawcy klasy. Nieuregulowanie opłaty spowoduje wstrzymanie wydawania posiłków z ponowne korzystanie ze stołówki będzie możliwe po uregulowaniu płatności.

 

4. ZWROTY ZA OBIADY

 

1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych.

2. Nieobecność musi być zgłoszona przez rodzica lub opiekuna prawnego osobiście lub telefonicznie (nr telefonu 87 523 04 97) w dniu roboczym poprzedzającym tę nieobecność.

3. Obiadów nie odwołuje wychowawca klasy.

4. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

5. W przypadku wyjścia zorganizowanego (np. wyjścia do kina, wycieczki klasowej) nieobecność należy zgłosić 3 dni wcześniej.

6. W przypadku nieuzasadnionej lub niezgłoszonej nieobecności na posiłku wypłata dokonana za ten posiłek nie podlega zwrotowi.

7. W przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka rodzic lub opiekun prawny może odebrać  posiłek osobiście po okazaniu kartki żywieniowej.

 

 

5. ZASADY WYDAWANIA POSIŁKÓW

 

1. Stołówka szkolna jest czynna od 1130 - 1445

2. W stołówce i na tablicy ogłoszeń wywieszany jest jadłospis na dany dzień.

3. Posiłki spożywane są w stołówce szkolnej.

4. Posiłki wydawane są w godzinach:

  1130 - 1145 klasy I - III (wyłącznie)

  1230 - 1435 klasy I-VIII

5. Dzieci oddziałów przedszkolnych spożywają posiłki w następujących godzinach:

   810 - 845  śniadanie

  1200 - 1225  obiad

  1400 - 1425  podwieczorek

6. Obiady wydawane są na podstawie ważnej kartki żywieniowej.

7. Pracownicy kuchni wydają posiłki w wyznaczonym okienku.

8. Po odebraniu posiłku uczniowie udają się do stolika, przy którym kulturalnie spożywają posiłek, a po spożyciu odnoszą naczynia i sztućce do wyznaczonego okienka.

9. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów.

10. W stołówce przebywają tylko osoby spożywające posiłki.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia Statutu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku.

2. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki szkolnej decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku.

3. Regulamin wchodzi w życie 03 września 2018r.

 

 

Eligia Marta Bańkowska

Dyrektor

Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Henryka Sienkiewicza w Olecku


 

Copyright by Twoja.Strona | Valid HTML 4.01 & CSS szablony